Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Petycje składa się w formie pisemnej na adres Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@dukla.pl, faxem na nr 13 4330011 lub osobiście, w biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, wraz z  datą jej złożenia.
Załatwianie petycji:
Burmistrz Dukli załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.
Burmistrz Dukli zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Opłaty:
Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-09-17
Publikujący Wioletta Jakieła 2019-09-17 14:56